F9狂野時速電影預告/影片0
F9狂野時速電影劇照1
F9狂野時速電影劇照2
F9狂野時速電影劇照3

F9狂野時速

上映日期: 2021年5月19日 片長: | 143 分鐘 級別:
IIB
3.6
1199 讚好 133 影評
顯示更多
影評
詳情
顯示更多

特輯

【 MOVIE6 熱話 】 《 F9狂野時速 》原班人馬回歸!即睇《 狂野時速 》系列懶人包

【 MOVIE6 熱話 】 《 F9狂野時速 》原班人馬回歸!即睇《 狂野時速 》系列懶人包

【 MOVIE6 影評 】《 F9狂野時速 》最大能量就是觀眾與眾多角色一同成長的感動

【 MOVIE6 影評 】《 F9狂野時速 》最大能量就是觀眾與眾多角色一同成長的感動

預告片及劇照

F9狂野時速電影劇照1
F9狂野時速電影預告/影片1
F9狂野時速電影劇照2
F9狂野時速電影劇照3
F9狂野時速電影劇照4
更多
ZOETROPE
Lv. 8
star 5.0
不知者以為為樂也 其知者以為為無奈
顯示更多
33  負評
1  回應
藝文青
Lv. 7
star 5.0
(有少許劇透)其實睇到第九集,唔係爛片都會拍到爛,不過無特別希望都算唔錯,咁就唔會失望
顯示更多
31  負評
0  回應
私隱政策
使用條款
免責條款
c655d01