【 MOVIE6 熱話 】十個Emoji 冷知識 你又知幾多個呢?-電影熱話-系列-Movie6影評及新聞網誌-Hong Kong Movie-香港電影

Hong Kong Movie-香港電影

https://hkmovie6.com/blog/posts/16944

十個Emoji 冷知識 你又知幾多個呢? 相信大家對emoji絕對唔會覺得陌生,但你對 emoji 嘅認識又有幾多呢?睇完以下十個冷知識,話唔定你會發現自己同emoji唔係好熟… ,影評及新聞網誌-HKMovie6